maandag 14 mei 2018

Fractie 50PLUS stelt vragen over Openbaar Vervoer


Om de oordeelsvormende commissievergadering efficiënt en doelmatig te laten verlopen, stuurt 50PLUS u hierbij vooraf aan deze vergadering enkele politiek inhoudelijke vragen, zodat de gedeputeerde en commissieleden zich daarop goed kunnen voorbereiden. 


Vragen tbv Commissie Economie 16 mei 2018
Met de voorgestelde bestuurlijke afspraken over instemmingsrecht voor het college van B en W krijgt Lelystad een zwaardere adviesrol dan steden als Zwolle, Arnhem of Nijmegen die alle ook stadsvervoer hebben. Voor deze steden blijft de adviesrol beperkt tot een ambtelijke, namelijk deelname in de ontwikkelteams van de betreffende concessies.

Vraag 1
Kan het college van GS concreet maken wat de 'zwaardere' adviesrol van de gemeente Lelystad zal inhouden?

De gemeente Lelystad heeft in de afgelopen tijd zowel ambtelijk als bestuurlijk aangegeven meerwaarde te zien in voortzetting van de situatie waarin zij gedelegeerd opdrachtgever is van het stadsvervoer in Lelystad.  De vigerende concessie heeft immers geleid tot grote tevredenheid onder de Lelystadse reizigers, sluit qua verbindingen en reistijden goed aan op het streekvervoer en de NS.

Vraag 2

 • Eerbiedigt het college van GS de stellingname en de uitgesproken constateringen en bevindingen van de gemeenteraad Lelystad die bij een breed aangenomen motie is aangenomen, zoals onder andere:
 • De constatering dat de vervoersstromen in Zwolle en Arnhem van een andere orde is dan Lelystad en dus niet met elkaar te vergelijken zijn;
 • Het voor de gemeenteraad onwenselijk is dat de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel het lokaal openbaar vervoer gaan bepalen;
 • De constatering dat de huidige concessie goed verloopt en het tarief per dienstregeling uur is beduidend lager dan in een grotere concessie en dit zal leiden tot geldverspilling van gemeenschapsgeld;
 • Het wenselijk is dat de gemeenteraad van Lelystad bij een nieuwe concessie openbaar vervoer directe en volledige invloed behoudt op het Programma van Eisen, het bestek, de gunning, de dienstregeling, lijnvoering, sociale veiligheid, (duurzaam) materieel personeel en dergelijke, zoals dit ook bij de huidige concessie tot stand is gekomen.


Vraag 3
Volgens de fractie van 50PLUS heeft de Concessie Stadsdienst Lelystad vanaf 2022 als deze onderdeel gaat uitmaken van de nieuwe concessie IJssel-Vecht geen enkele meerwaarde omdat de vigerende concessie stadsdienst Lelystad volledig voldoet aan de in de Nota van Uitgangspunten genoemde 'Kernboodschap'.

 • Is het college dit met de fractie van 50PLUS eens? Zo nee, waarom niet en waar blijkt dat aantoonbaar en cijfermatig uit?


Vraag 4
Stel dat de gemeenteraad Lelystad op hetzelfde standpunt blijft staan, is het college van GS het met de fractie van 50PLUS eens, dat gelet op de ontstane situatie in Lelystad, dat de besluitvorming bij beslispunt 1 over het toevoegen van Lelystad aan de concessie zou moeten worden uitgesteld en dat er eerst opnieuw op overeenstemming gericht overleg met het nieuwe college van B&W gevoerd zou moeten worden?

Vraag 5

 1. Zat de heer Fackeldey nog als wethouder in het college van B&W Lelystad, waarin werd besproken het besluit van GS om Provinciale Staten voor te stellen om, in aanvulling op de voorliggende Nota van Uitgangspunten, het stadsvervoer Lelystad, na afloop van de lopende concessie voor dat stadsvervoer in 2021, toe te voegen aan de concessie IJssel-Vecht?
 2. Heeft gedeputeerde Fackeldey als wethouder op enigerlei meegesproken en/of invloed gehad in het college(besluit) van B&W bij de totstandkoming van de informatienota voor de gemeenteraad Lelystad samenvoeging concessies? Zo ja wanneer?
 3. Heeft Gedeputeerde Fackeldey mede ingestemd als collegelid van B&W Lelystad op de Zienswijze Ontwerp Programma Mobiliteit & Ruimte collegebesluit, Kenmerk U17-105913 8 november ingediend bij GS zoals onderstaande samenvatting?
 4. Heeft de gedeputeerde nog steeds dezelfde mening als toentertijd als wethouder in het college van Lelystad zoals verwoord in onderstaande samenvatting zienswijze onder de punten C, D en E?


Zienswijze B&W Lelystad op Ontwerp Programma Mobiliteit & Ruimte (samenvatting)
A) In het concept Programma Mobiliteit & Ruimte staat dat er een verkenning gaande is naar een andere concessie-indeling van het busvervoer in Flevoland, Gelderland en Overijssel.
B) Het is denkbaar dat dit leidt tot veranderingen in de concessies IJsselmond en Lelystad en tot veranderingen in de taakverdeling tussen de provincie en de gemeente Lelystad.
C) Wij zien geen meerwaarde in een samenvoeging van de concessie Lelystad met Overijssel en Gelderland. Juist een kleine concessie als die van Lelystad biedt kansen voor innovatie en vergroten van de kosteneffectiviteit.
D) Samen met de provincie Flevoland en de gemeente Almere is de gemeente Lelystad onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam en medeondertekenaar van het convenant tot verbetering van de onderlinge samenwerking met de Vervoerregio Amsterdam. 
E) Wij voelen ons verbonden met de Amsterdamse regio en beogen daarmee, ook ten aanzien van het openbaar vervoer, het versterken van de samenwerking.
F) Het bevreemd ons daarom dat in het concept Programma Mobiliteit & Ruimte, ondanks de vele nieuwe mobiliteitsambities, voor de periode tot en met 2021 geen nieuwe middelen zijn opgenomen en ook tussen 2021-2027 een groot deel van de beschikbare middelen al vastligt.
G) Wij dringen erop aan dat in het Programma Mobiliteit & Ruimte middelen worden opgenomen om deze ambities te realiseren en financiële ruimte wordt vrijgehouden om de nodige flexibiliteit te behouden.
H) Het concept Programma Mobiliteit & Ruimte biedt geen inzicht in de kosten van projecten en evenmin in de beschikbare financiële middelen van de provincie voor mobiliteit.
I) Omdat deze financiële programmering in het p-MIRT wel werd geboden, dringen wij erop aan dat het Programma Mobiliteit & Ruimte nog een dergelijke uitwerking krijgt.
J) Dit zou passen bij de transparantie die we samen (zouden moeten) voorstaan, en die gevraagd wordt vanuit de Omgevingswet en de aangepaste Wet BDU Verkeer & Vervoer.
K) Vanuit het Programma Bereikbaarheid van, naar en in de MRA en de MRA Actieagenda is een aantal acties en opgaven geformuleerd waarvoor in het concept Programma Mobiliteit & Ruimte slechts beperkt middelen zijn opgenomen.
L) Voor de realisatie van deze ambities beperken de provinciale middelen zich tot en met 2021, uitgezonderd de snelfietsroute tussen Lelystad en Lelystad Airport, helaas vooral tot nader onderzoek en inventarisatie.
M) Wij pleiten er daarom voor om voor fietsinfrastructuur en OV-knooppunten op korte termijn meer middelen beschikbaar te stellen voor de doorontwikkeling van Lelystad Centrum als openbaar vervoer knooppunt

dinsdag 17 april 2018

Richtinggevende uitspraken Beleidskader beheer Oostvaardersplassen

Het rapport van de begeleidingscommissie VAN GEEL ‘Richtinggevende uitspraken Beleidskader beheer Oostvaardersplassen’ zal op
woensdag 25 april om 14.30 uur tijdens een persconferentie in het provinciehuis in Flevoland overhandigd worden aan het college van GS, waarmee het rapport openbaar wordt.
Tijdens deze persconferentie zal de heer Van Geel het rapport toelichten voor de pers en overhandigen aan gedeputeerde Hofstra namens het college. Gedeputeerde Hofstra zal vervolgens een eerste reactie geven namens het college. Daarna krijgt de aanwezige pers de gelegenheid vragen te stellen en interviews te houden. De NOS heeft aangegeven de persconferentie live uit te zenden. Kort daarvoor zal het via de griffie aan uw staten verzonden worden. Op 6 juni is er een beeldvormende commissiebespreking, waar de heer Pieter van Geel aanwezig zal zijn voor vragen van uw staten en insprekers.

REPORTAGE van Een Vandaag over Oostvaardersplassen


Demonstratie Eerste Paasdag Oostvaardersplassenzondag 1 april 2018

Politie houdt vijf actievoerder aan bij Oostvaardersplassen

Bij de Oostvaardersplassen zijn op 1e Paasdag vijf actievoerders opgepakt. Zij werden aangehouden nadat zij zondagochtend het hek van Staatsbosbeheer hadden doorbroken en een 'langzaam-rij-actie' hielden op de A6.

Door het doorbreken van het hek konden ongeveer 250 demonstranten het terrein van het bezoekerscentrum opkomen, daar probeerden ze het natuurgebied De Oostvaardersplassen te betreden. Ook gooiden enkele demonstranten eieren richting het buitencentrum en politiemotoren.
De politie heeft de demonstranten aan het begin van de middag weer verdreven. Daarbij hebben agenten demonstranten weggeduwd, maar volgens de politie is er niet hardhandig opgetreden. Volgens de demonstranten is één vrouw wel onnodig ruw weggedreven.

Actie beleid van bijvoeren OVP Grote GrazersOp de Kitsweg, voor het buitencentrum van Staatsbosbeheer, werden toespraken gehouden door onder meer Hans Klok en Norma Miedema. Ook werd er "OVP weg ermee" gescandeerd. Nadat de demonstranten van het terrein van Staatsbosbeheer waren verdreven, ging een groot deel op pad om op verschillende plekken bij te voeren.

De demonstranten zijn boos over hoe er met de grote grazers wordt omgegaan en hoeveel voer wordt gegeven aan de edelherten, konikpaarden en heckrunderen.
Onder druk van actievoerders heeft de provincie een maand geleden besloten dat de grote grazers toch gevoerd worden. Volgens onafhankelijke dierenartsen gebeurt dat bijvoeren correct, maar actievoerders zijn het daar niet mee eens.

zondag 4 maart 2018

donderdag 1 maart 2018

50PLUS 'in deze noodsituatie' MOET bijgevoerd worden!

Geachte Voorzitter van Provinciale Staten (CdK), 
Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van 50PLUS Flevoland de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over het door verontruste burgers bijvoeren van 5000 verhongerende grote grazers in de Oostvaardersplassen.

In de reportage van Omroep Flevoland van 27 februari 2018 getiteld “Bijvoeren in Oostvaardersplassen is en blijft verboden” zou (waarschijnlijk ten onrechte) de indruk kunnen ontstaan dat de Provincie de verontruste burgers, die van plan zijn de verhongerende grote grazers bij te voeren, heeft gedreigd met het opleggen van een boete.

 1. Hebben vertegenwoordigers van de Provincie Flevoland inderdaad gedreigd met een boete of was dit meer een waarschuwing in algemene zin in de trant van “mensen pas op met wat je doet want de boswachters van Staatsbosbeheer zouden bij handhaving wel eens een boete kunnen opleggen”.
  • Indien wel door vertegenwoordigers van de Provincie is gedreigd met het opleggen van een boete bent u dan met 50PUS Flevoland van mening dat dit niet de taak van de Provincie maar veeleer die van handhavers van Staatsbosbeheer zou moeten zijn?
  • Zo nee, waarom niet?
 2. De Commissie van Geel is bezig met het opstellen van een rapport over het beheer van de Oostvaardersplassen. 
  • Wanneer wordt dit rapport, dat eind december 2017 al zou uitkomen, door u verwacht? 
 3. De gemoederen van verontruste burgers lopen zodanig hoog op over het verhongeren van duizenden grote hoefdieren in de Oostvaardersplassen, dat zij zelfs burgerlijke ongehoorzaamheid niet schuwen om de noodlijdende dieren bij te voeren. 
  • Wat heeft u recentelijk ondernomen om dit ongenoegen bij grote groepen burgers weg te nemen?
 4. Kunt u in deze noodsituatie waarin nog eens duizenden grote grazers door de aankomende vorstperiode een onvoorstelbare lijdensweg tegemoet dreigen te gaan zelfstandig een directe tijdelijke opdracht aan Staatsbosbeheer  (al dan niet in overleg met het Ministerie waaronder Staatsbosbeheer resulteert) geven tot bijvoeren? 
 5. Overweegt u in deze 'noodsituatie' en in afwachting van het rapport van Geel, opdracht te geven om bij te voeren en te zorgen voor watervoorzieningen? Zo nee waarom niet?


vrijdag 23 februari 2018

College VVD CDA D66 SP van Gedeputeerde Staten gevallen

Ad Meijer
Rijsberman, Appelman en Lodders
De fracties van VVD, CDA en D66 hebben hun gedeputeerden Jaap Lodders, Jan Nico Appelman en Michiel Rijsberman uit het college van Gedeputeerde Staten teruggetrokken. Dat schrijven de drie partijen vrijdagavond in een gezamenlijk persbericht.

De gedeputeerden stappen op, omdat ze vinden dat ze niet meer kunnen samenwerken met hun SP-collega Ad Meijer. Afgelopen woensdag werd tijdens de vergadering van Provinciale Staten een motie van de drie partijen om Meijer weg te krijgen door de andere partijen verworpen. Op zijn beurt maakte Meijer zijn collega-gedeputeerden harde verwijten en verwees hij naar de bestuurscultuur die er in het provinciehuis heerst.

Persbericht
In het persbericht schrijven de fractievoorzitters van VVD, CDA en D66: "Tijdens het debat van afgelopen woensdag bleek dat de verhoudingen binnen het college dusdanig verstoord zijn dat een constructieve samenwerking niet meer mogelijk is".

VVD-fractievoorzitter Jan de Reus zegt dat de partijen een afkoelingsperiode van een dag hebben benut om de emoties te laten bezinken, maar dat duidelijk werd dat het opstappen van de drie gedeputeerden onvermijdelijk was. De fractievoorzitters hebben het opstappen aan het einde van de middag gemeld aan Commissaris van de Koning Leen Verbeek. 

Verkennende gesprekken 
De provincie maakte vrijdagmiddag in een persbericht nog bekend dat Verbeek verkennende gesprekken met alle partijen zou voeren om zich op de ontstane situatie te beraden. Volgens De Reus is dat de eigen rol van de commissaris. Hij verwacht dat die gesprekken begin volgende week worden gevoerd en dat Verbeek woensdag al klaar kan zijn. De Reus wil zich niet uitlaten over de vraag of er ook moet worden gekeken naar de rol van Verbeek zelf, die voorzitter is van het college van GS.

Demissionair
Totdat er een oplossing is, is het huidige college demissionair en blijven de gedeputeerden op hun plek, zegt de VVD-fractievoorzitter. Hij voegt er aan toe dat de andere fracties in de Staten hebben aangegeven geen problemen te hebben met Lodders, zodat die volgens De Reus door zou kunnen gaan. 

Geschoffeerd
De crisis ontstond enkele weken geleden, toen D66 zich in een commissievergadering geschoffeerd voelde door Meijer. Die verweet D66-Statenlid Paul Vermeulen dat hij niet voor een collegevoorstel voor duurzame energie wilde stemmen en viel Vermeulen daar op aan. Nadat een gesprek tussen Meijer en D66 geen oplossing bracht, maakten VVD, CDA en D66 bekend dat zij niet meer met Meijer verder wilden samenwerken omdat hij niet paste bij de Flevolandse bestuurscultuur.

De afgelopen maanden hadden Provinciale Staten al meermaals kritiek geuit op de manier waarop Meijer met de Staten omging en hoe weinig vorderingen hij maakte met het belangrijke dossier duurzaamheid en energie. Meijer zelf ontkende dat laatste, maar gaf toe dat zijn stijl anders was.
VVD, D66 en CDA wilden Meijer woensdag met een motie tot opstappen dwingen, maar hij weigerde. Toen de drie partijen hem in een aangepaste motie persoonlijk wilden aanrekenen dat hij niet goed zijn werk deed met de energienota, openbaar vervoer en dossier Oostvaardersplassen, keerde een meerderheid van de Staten zich tegen de drie: het college is gezamenlijk verantwoordelijk, niet één gedeputeerde.

Eerdere crisis
Het is sinds 1986 de tweede keer dat er een crisis is binnen het Flevolandse provinciaal bestuur. In oktober 2012 stapte het college van GS op na een kritisch rapport over het mislukken van het project Oostvaarderswold.

Reacties op terugtrekken
Op Twittter noemt de ChristenUnie het opstappen van de gedeputeerden 'een onafwendbare uitkomst na het debat van afgelopen woensdag'. 

Bronvermelding: Omroep Flevoland